Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dziś jest


Wschód słońca: 6:01

Zachód słońca: 18:35


Dzień trwa:
12 Godzin 33 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:00

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz


Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytułem „WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja Ogólna, Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Wartość projektu: 975 689,02 zł ,

Dofinansowanie projektu z UE: 829 335,67 zł.

Beneficjentami projektu są nauczyciele i uczniowie szkół:

- Zespołu Szkół w Przywidzu,

- Szkoły Podstawowej w Pomlewie,

- Szkoły Podstawowe w Trzepowie,


Cele projektu:


Cel główny projektu: podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Przywidz.


Cele szczegółowe:

1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu stosowania TIK, eksperymentów, gier biznesowych, pracy zespołowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz młodszych uczniów;

2.kształtowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentów, organizację wyjazdów edukacyjnych i półkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objęcie uczniów słabszych i z opiniami programem wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i młodszych uczniów;

3. wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne


Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkołach Gminy Przywidz wzrośnie jakość edukacji ogólnej poprzez: wdrożenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez specjalistyczne zajęcia, podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego kształtowania postaw i umiejętności uczniów.

Plakat
Zdjęcia

Ostatnie artykuły
· Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy