Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dzi¶ jest


Wschód słońca: 4:09

Zachód słońca: 20:43


Dzień trwa:
16 Godzin 34 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:00

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz


Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytułem „WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.


Projekt jest współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja Ogólna, Poddziałania 03.02.01 Jako¶ć edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Warto¶ć projektu: 975 689,02 zł ,

Dofinansowanie projektu z UE: 829 335,67 zł.

Beneficjentami projektu s± nauczyciele i uczniowie szkół:

- Zespołu Szkół w Przywidzu,

- Szkoły Podstawowej w Pomlewie,

- Szkoły Podstawowe w Trzepowie,


Cele projektu:


Cel główny projektu: podniesienie jako¶ci edukacji ogólnej w Gminie Przywidz.


Cele szczegółowe:

1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu stosowania TIK, eksperymentów, gier biznesowych, pracy zespołowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz młodszych uczniów;

2.kształtowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywno¶ci i innowacyjno¶ci uczniów poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentów, organizację wyjazdów edukacyjnych i półkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objęcie uczniów słabszych i z opiniami programem wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualn± pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i młodszych uczniów;

3. wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne


Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkołach Gminy Przywidz wzro¶nie jako¶ć edukacji ogólnej poprzez: wdrożenie pozalekcyjnych zajęć rozwijaj±cych kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podej¶cia do ucznia poprzez specjalistyczne zajęcia, podniesienie umiejętno¶ci i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego kształtowania postaw i umiejętno¶ci uczniów.

Plakat
Zdjęcia

Ostatnie artykuły
· Rekrutacja · Ĺ»agle 2022 · Deklaracja dostÄ™pno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy