Projekt 9.1.2
Dodane przez opiekun dnia 20 lutego 2014 11:17:53

Projekt 9.1.2


"Szkoy rwnych szans-wyrwnywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"

NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjneo Kapita Ludzki, Priorytet IX "Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach", Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych-projekty systemowe.


Organizator projektu 9.1.2 - Gmina Przywidz, wsporganizator - Szkoa Podstawowa w Pomlewie.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zaj edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym klas I-III:

- ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu,

- ze specyficznymi trudnociami matematyczno-przyrodniczymi,

- zajcia logopedyczne,

- zajcia z gimnastyki korekcyjnej,

- zajcia rozwijajce zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,

- zajcia rozwijajce zainteresowania artystyczne (plastyka, muzyka), w trzech szkoach w Gminie Przywidz tj.:

- Zesp Szk w Przywidzu

- Szkoa Podstawowa w Pomlewie

- Szkoa Podstawowa w Trzepowie.Oglna ilo godzin edukacyjnych dla wyej wymienionych placwek: 1470

Warto projektu: 105 531,50 z.

Dofinansowanie: 100% wartoci projektu ze rodkw Unii Europejskiej w ramach EFS.

Zakoczenie projektu - 30 czerwiec 2014r.Od 16 wrzenia 2013r. ruszyy nowe zajcia dla klasy I, II i III.


S one przeznaczone dla uczniw szczeglnie uzdolnionych oraz dla dzieci majcych trudnoci w nauce.

Stworzono 6 grup, do ktrych dobrano dzieci adekwatnie do ich moliwoci. Liczebno w grupach jest znacznie nisza ni w zespoach klasowych, co ma znaczcy wpyw na indywidualizacj nauczania.

Zajcia prowadzone s w ramach projektu " Szkoy rwnych szans - wyrwnywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz w ramach Programu Operacyjnego " Kapita Ludzki".

Z tych rodkw szkoa otrzymaa wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, co znacznie podnosi atrakcyjno zaj i wzbogaca baz szkoy.


PROWADZONE ZAJCIA:

- dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu z pani Renat Kaczkorowsk (poniedziaek 11:10 - 12.10, 12:10-13:10 wtorek godz.12.10 - 13.10, roda: 11:10 - 12:10)

- logopedyczne z pani Grayn Bach-elewsk( poniedziaki godz.12.15 - 13.00 i 13.05 - 13.50)

- z gimnastyki korekcyjnej z pani Beat Wallrat( poniedziaek godz. 12.15 - 13.00, wtorek godz. 12.15 - 13.00 i 13.05 - 13.50 oraz czwartek 12.15 - 13.00)

- rozwijajce zainteresowania uczniw uzdolnionych artystycznie: muzyka i plastyka z panem Michaem Olejnikiem( we wtorki godz. 12.15 - 13.00 i 13.05 - 13.50)

- rozwijajce zainteresowania matematyczno - przyrodnicze z pani Dorot Deja ( czwartki godz. 12.15 - 13.00)

- dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w matematyce i zagadnieniach przyrodniczych z pani Monik Kokiec (w poniedziaki godz. 12.15 - 13.00, wtorek godz. 11.25-12.15 i 12.15-13.00).1. Regulamin zgoszeniowy

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3.Owiadczenie uczestnika projektu o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na publikacj wizerunku

4.Prawa i obowizki uczestnika projektu

Wyej wymienione dokumenty znajduj si na stronie internetowej Urzdu Gminy oraz w sekretariacie szkoy.

Wszyscy zainteresowani rodzice otrzymali do wgldu pakiet dokumentw dotyczcych projektu.