Uczniowie w roli nauczycieli
Dodane przez admin dnia 11 marca 2010 11:50:49

13 października 2009 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pomlewie, pod kierunkiem nauczycieli Moniki Kokiec i Doroty Deja, przygotowały uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Tre rozszerzona

13 pa�dziernika 2009 r. dzieci ze Szko�y Podstawowej w Pomlewie, pod kierunkiem nauczycieli Moniki Kokiec i Doroty Deja, przygotowa�y uroczyst� akademi� z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uczniowie w weso�y i zabawny spos�b zaprezentowali prac� nauczyciela, wcielaj�c si� w role swoich wychowawc�w.

Wyst�p obejrzeli zaproszeni na t� uroczysto�� go�cie: samorz�dowcy, dyrektorzy plac�wek i instytucji, przedstawiciele duchowie�stwa, nauczyciele, rodzice oraz dzieci.

Opraw� muzyczn� oraz ca�o�� poprowadzi� dyrektor szko�y Micha� Olejnik, kt�ry w ci�gu zaledwie miesi�ca pracy w pomlewskiej szkole zdo�a� rozpozna� i doskonali� talent muzyczny swoich wychowank�w.

Imprez� u�wietni� wyst�p sz�stoklasistki ze Szko�y Podstawowej w Czerniewie, Klaudii Polasik. Dziewczynka w profesjonalny spos�b zaprezentowa�a trzy utwory instrumentalne oraz za�piewa�a przeb�j Michaela Jacksona.

Na zako�czenie uroczysto�ci dzieci od�piewa�y swoim nauczycielom najserdeczniejsze �yczenia „Sto lat” i wr�czy�y kwiaty.

Uroczysto�� by�a jednocze�nie okazj� do podzi�kowania nauczycielom za trud codziennej pracy w szkole.